Wednesday, March 29, 2006

Hriday Gita (16), by Dhanjibhai Fakirbhai

Previous < Chapter > Next

જ્ઞાનયોગ

નામ

ષોડશ અધ્યાય


પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા :

સર્વ માણસો મોક્ષ પામે અને
સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એવી મારી ઇચ્છા છે.

૧.

હું મનુષ્યને અનંતજીવન આપું છું,
અનંતજીવન એ છે કે તેઓ મને ઓળખે.

૨.

શ્રદ્ધાવાન બોલ્યા :

પ્રભુ, અમે બીજાં કોની પાસે જઈએ ?
અનંતજીવનની વાતો તો તમારી પાસે છે.

૩.

પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા :

પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી ;
પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે,
અને બધી વાતો મેં તમને જણાવી છે.

૪.

કોઈ તમને શીખવે એવી કંઈ અગત્ય નથી.

૫.

મારો આત્મા તમારામાં વસે છે
અને તમને સર્વ બાબતો વિષે શીખવે છે
અને જે જે થનાર છે તે તમને કહી દેખાડશે.

૬.

સત્યનો આત્મા તમને સર્વ સત્યમાં દોરી જશે.
હું સર્વ બાબતની તમને સમજણ આપીશ.
મારી ઓળખમાં સદા વધતાં જાઓ.

૭.

ત્યારે અભ્યર્થનાભાવે શ્રદ્ધાવાને કહ્યું :

મહિમાવાન પિતા, તમારા પોતાના સંબંધીના જ્ઞાનને સારુ
બુદ્ધિ તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા અમને આપો,

૮.

જેથી અમે સર્વ આધ્યાત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં
ઈશ્વરી ઇચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થઈએ.

૯.

જ્ઞાનમાં તથા સર્વ વિવેકમાં અમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જાય
જેથી જે શ્રેષ્ઠ છે તે અમે પારખી લઈએ

૧૦.

અને અમારા તારણહાર તથા સ્વામીના જ્ઞાનમાં વધતા જઈએ
અને પ્રભુની વાત સર્વ જ્ઞાનમાં પુષ્કળતાથી અમારામાં રહે.

૧૧.

આહા ! પ્રભુ, તમારી બુદ્ધિની તથા જ્ઞાનની સંપત્તિ
કેવી અગાધ છે !
તમારા ઠરાવો કેવા ગૂઢ. અને તમારા માર્ગો કેવા
અગમ્ય છે !

૧૨.

મારા પ્રભુના જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતાને લીધે
હું મારા સર્વ લાભને કચરું જ ગણું છું.

૧૩.

સત્યની વિરુદ્ધ અમે કંઈ કરી શકતા નથી
પંણ સત્યના સમર્થનને સારુ બધું કરીએ છીએ.

૧૪.

પ્રભુને ઓળખવાથી તેમણે આપણને
જીવન તથા ભક્તિભાવને લગતાં સઘળાં વાનાં આપ્યાં છે.

૧૫.

પ્રભુને ઓળખવાથી આપણા પર
કૃપા તથા શાંતિ પુષ્કળ થાય છે.

૧૬.

પ્રભુએ કહ્યું :

જે કહે છે, કે હું પરમેશ્વરને ઓળખું છું ; પણ
પરમેશ્વરની આજ્ઞા પાળતો નથી
તે જૂઠો છે અને તેનામાં સત્ય નથી.

૧૭.

જે કોઈ પાપ કરે છે તેણે
પરમેશ્વરને જોયા નથી અને તેમને ઓળખતો નથી.

૧૮.

પોતાનાં મનની ભ્રમણામાં તે ચાલે છે ;
અને તેની બુદ્ધિ અંધકારમય થયેલી હોવાથી અને
હૃદયની કઠણતાથી જે અજ્ઞાન થાય છે તેને લીધે
ઈશ્વરીય જીવનથી તે દૂર છે.

૧૯.

તે પરમેશ્વરને વિશે જાણવાનો ડોળ કરે છે પણ
પોતાનાં કૃત્યોથી તેમનો નકાર કરે છે.

૨૦.

સાવધાન રહો, રખેને તત્ત્વજ્ઞાનનો ખાલી આડંબર,
જે માણસોના સંપ્રદાય પ્રમાણે અને સંસારના તત્ત્વો પ્રમાણે છે,
તેનાથી કોઈ તમને ફસાવે.

૨૧.

જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે ઈશ્વરને ઓળખ્યો નહિ.

૨૨.

( એવું ) જ્ઞાન ગર્વિષ્ઠ કરે છે ;
પણ પ્રીતિ ઉન્નતિ કરે છે.

૨૩.

પ્રેમ પરમેશ્વરથી છે.
જો કોઈ પરમેશ્વર પર પ્રેમ રાખે છે
તો તે પરમેશ્વરને ઓળખે છે.

૨૪.

સાંસારિક માણસ મારી આધ્યાત્મિક વાતોનો સ્વીકાર કરતો નથી
કેમકે તે વાતો તેને મૂર્ખતા જેવી લાગે છે.

૨૫.

તે આધ્યાત્મિક રીતે સમજાય છે,
માટે તે તેને સમજી શકતો નથી.

૨૬.

ઈશ્વરના આત્મા સિવાય ઈશ્વરની વાત કોઈ જાણતો નથી.

૨૭.

ત્યારે એક શ્રદ્ધાવાને કહ્યું :

જ્ઞાનીઓથી તથા તર્કશાસ્ત્રીઓથી, પ્રભુ,
તમે એ વાતો ગુપ્ત રાખીને બાળકોની આગળ પ્રગટ કરી છે.

૨૮.

પરમેશ્વરનું મન કોણે જાણ્યું છે ?
પણ અમને પ્રભુ ઈસુનું મન છે.

૨૯.

અમે પ્રભુ તરફથી આત્મા પામ્યા છીએ, કે
પ્રભુએ જે વાનાં અમને આપ્યાં છે તે અમે જાણીએ.

૩૦.

પ્રકટીકરણથી પ્રભુએ મને મર્મ જણાવ્યો.

૩૧.

જે પ્રભુએ અંધકારમાંથી તેજને પ્રકાશવાનું ફરમાવ્યું
તેણે આપણા હૃદયમાં પ્રકાશ કર્યો છે
જેથી પોતાના મહિમાના જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડે.

૩૨.

જે વાનાં આંખે જોયાં નથી અને કાને સાંભળ્યા નથી,
જે બાબતો માનવીનાં મનમાં પ્રવેશ પામી નથી,
તે પ્રભુએ પોતાના આત્માથી અમને પ્રગટ કર્યાં છે.

૩૩.

પ્રભુએ કહ્યું :

જે જ્ઞાન મારી પાસેથી આવે છે તે નિર્મળ,
સલાહ કરાવનારું, નમ્ર, સહેજે સમજાય એવું,
દયા તથા સારાં ફળોથી ભરપૂર,
નિષ્પક્ષપાત તથા દંભ રહિત છે.

૩૪.

જ્ઞાની જ્ઞાનથી મળેલી નમ્રતાદ્વારા
સદાચરણ વડે પોતાનાં સુકૃત્યો દેખાડે.
જ્ઞાન પોતાનાં સુકૃત્યોથી યથાર્થ ઠરે છે.

૩૫.

જે કોઈ મારું વચન સાંભળે છે અને સમજે છે અને
ચોખ્ખા તથા રૂડા દિલથી વચન ગ્રહણ કરે છે
તે ધીરજથી ફળ આપે છે.

૩૬.

પ્રભુને પસંદ પડતું શું છે તે પારખી લો.
પ્રભુની ઇચ્છા શી છે તે સમજો.
તમે મારી પાસે શીખો.

૩૭.

એક ગામમાં બે બહેનોએ પોતાને ઘેર
પ્રભુને પરોણા રાખ્યા.

૩૮.

નાની બહેન પ્રભુના ચરણ આગળ બેસીને
પ્રભુની વાત સાંભળતી હતી,
પણ મોટી બહેન કામ ઘણું હોવાથી ગભરાઈ.

૩૯.

તેણે પ્રભુને કહ્યું :

પ્રભુ, મારી બહેને મને કામ કરવાને એકલી પૂકી છે.

૪૦.

પ્રભુએ તેને કહ્યું :

તું ઘણી વાતો વિશે ચિંતા કરે છે અને ગભરાય છે ;
પણ એક વાતની જરૂર છે

૪૧.

અને તારી બહેને સારો ભાગ પસંદ કર્યો છે
જે ભાગ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે નહિ.

૪૨.

ત્યારે એક શિષ્ય બોલ્યા :

આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ આવ્યા છે
અને જે સાચો છે તેને ઓળખવા સારુ સમજણ આપી છે.

૪૩.

જે સાચો છે એનામાં આપણે છીએ.
એ જ ખરો ઈશ્વર છે તથા અનંતજીવન છે.

૪૪.

-

શ્રી હૃદયગીતા નામે અધ્યાત્મ વિદ્યામાં
જ્ઞાનયોગ નામનો ષોડશ અધ્યાય સમાપ્ત.


(keyboarding by Marko Malyj, 2003)


જ્ઞાનયોગ

નામ

ષોડશ અધ્યાય


પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા :

સર્વ માણસો મોક્ષ પામે અને
સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એવી મારી ઇચ્છા છે.

૧.

હું મનુષ્યને અનંતજીવન આપું છું,
અનંતજીવન એ છે કે તેઓ મને ઓળખે.

૨.

શ્રદ્ધાવાન બોલ્યા :

પ્રભુ, અમે બીજાં કોની પાસે જઈએ ?
અનંતજીવનની વાતો તો તમારી પાસે છે.

૩.

પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા :

પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી ;
પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે,
અને બધી વાતો મેં તમને જણાવી છે.

૪.

કોઈ તમને શીખવે એવી કંઈ અગત્ય નથી.

૫.

મારો આત્મા તમારામાં વસે છે
અને તમને સર્વ બાબતો વિષે શીખવે છે
અને જે જે થનાર છે તે તમને કહી દેખાડશે.

૬.

સત્યનો આત્મા તમને સર્વ સત્યમાં દોરી જશે.
હું સર્વ બાબતની તમને સમજણ આપીશ.
મારી ઓળખમાં સદા વધતાં જાઓ.

૭.

ત્યારે અભ્યર્થનાભાવે શ્રદ્ધાવાને કહ્યું :

મહિમાવાન પિતા, તમારા પોતાના સંબંધીના જ્ઞાનને સારુ
બુદ્ધિ તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા અમને આપો,

૮.

જેથી અમે સર્વ આધ્યાત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં
ઈશ્વરી ઇચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થઈએ.

૯.

જ્ઞાનમાં તથા સર્વ વિવેકમાં અમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જાય
જેથી જે શ્રેષ્ઠ છે તે અમે પારખી લઈએ

૧૦.

અને અમારા તારણહાર તથા સ્વામીના જ્ઞાનમાં વધતા જઈએ
અને પ્રભુની વાત સર્વ જ્ઞાનમાં પુષ્કળતાથી અમારામાં રહે.

૧૧.

આહા ! પ્રભુ, તમારી બુદ્ધિની તથા જ્ઞાનની સંપત્તિ
કેવી અગાધ છે !
તમારા ઠરાવો કેવા ગૂઢ. અને તમારા માર્ગો કેવા
અગમ્ય છે !

૧૨.

મારા પ્રભુના જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતાને લીધે
હું મારા સર્વ લાભને કચરું જ ગણું છું.

૧૩.

સત્યની વિરુદ્ધ અમે કંઈ કરી શકતા નથી
પંણ સત્યના સમર્થનને સારુ બધું કરીએ છીએ.

૧૪.

પ્રભુને ઓળખવાથી તેમણે આપણને
જીવન તથા ભક્તિભાવને લગતાં સઘળાં વાનાં આપ્યાં છે.

૧૫.

પ્રભુને ઓળખવાથી આપણા પર
કૃપા તથા શાંતિ પુષ્કળ થાય છે.

૧૬.

પ્રભુએ કહ્યું :

જે કહે છે, કે હું પરમેશ્વરને ઓળખું છું ; પણ
પરમેશ્વરની આજ્ઞા પાળતો નથી
તે જૂઠો છે અને તેનામાં સત્ય નથી.

૧૭.

જે કોઈ પાપ કરે છે તેણે
પરમેશ્વરને જોયા નથી અને તેમને ઓળખતો નથી.

૧૮.

પોતાનાં મનની ભ્રમણામાં તે ચાલે છે ;
અને તેની બુદ્ધિ અંધકારમય થયેલી હોવાથી અને
હૃદયની કઠણતાથી જે અજ્ઞાન થાય છે તેને લીધે
ઈશ્વરીય જીવનથી તે દૂર છે.

૧૯.

તે પરમેશ્વરને વિશે જાણવાનો ડોળ કરે છે પણ
પોતાનાં કૃત્યોથી તેમનો નકાર કરે છે.

૨૦.

સાવધાન રહો, રખેને તત્ત્વજ્ઞાનનો ખાલી આડંબર,
જે માણસોના સંપ્રદાય પ્રમાણે અને સંસારના તત્ત્વો પ્રમાણે છે,
તેનાથી કોઈ તમને ફસાવે.

૨૧.

જગતે પોતાના જ્ઞાન વડે ઈશ્વરને ઓળખ્યો નહિ.

૨૨.

( એવું ) જ્ઞાન ગર્વિષ્ઠ કરે છે ;
પણ પ્રીતિ ઉન્નતિ કરે છે.

૨૩.

પ્રેમ પરમેશ્વરથી છે.
જો કોઈ પરમેશ્વર પર પ્રેમ રાખે છે
તો તે પરમેશ્વરને ઓળખે છે.

૨૪.

સાંસારિક માણસ મારી આધ્યાત્મિક વાતોનો સ્વીકાર કરતો નથી
કેમકે તે વાતો તેને મૂર્ખતા જેવી લાગે છે.

૨૫.

તે આધ્યાત્મિક રીતે સમજાય છે,
માટે તે તેને સમજી શકતો નથી.

૨૬.

ઈશ્વરના આત્મા સિવાય ઈશ્વરની વાત કોઈ જાણતો નથી.

૨૭.

ત્યારે એક શ્રદ્ધાવાને કહ્યું :

જ્ઞાનીઓથી તથા તર્કશાસ્ત્રીઓથી, પ્રભુ,
તમે એ વાતો ગુપ્ત રાખીને બાળકોની આગળ પ્રગટ કરી છે.

૨૮.

પરમેશ્વરનું મન કોણે જાણ્યું છે ?
પણ અમને પ્રભુ ઈસુનું મન છે.

૨૯.

અમે પ્રભુ તરફથી આત્મા પામ્યા છીએ, કે
પ્રભુએ જે વાનાં અમને આપ્યાં છે તે અમે જાણીએ.

૩૦.

પ્રકટીકરણથી પ્રભુએ મને મર્મ જણાવ્યો.

૩૧.

જે પ્રભુએ અંધકારમાંથી તેજને પ્રકાશવાનું ફરમાવ્યું
તેણે આપણા હૃદયમાં પ્રકાશ કર્યો છે
જેથી પોતાના મહિમાના જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડે.

૩૨.

જે વાનાં આંખે જોયાં નથી અને કાને સાંભળ્યા નથી,
જે બાબતો માનવીનાં મનમાં પ્રવેશ પામી નથી,
તે પ્રભુએ પોતાના આત્માથી અમને પ્રગટ કર્યાં છે.

૩૩.

પ્રભુએ કહ્યું :

જે જ્ઞાન મારી પાસેથી આવે છે તે નિર્મળ,
સલાહ કરાવનારું, નમ્ર, સહેજે સમજાય એવું,
દયા તથા સારાં ફળોથી ભરપૂર,
નિષ્પક્ષપાત તથા દંભ રહિત છે.

૩૪.

જ્ઞાની જ્ઞાનથી મળેલી નમ્રતાદ્વારા
સદાચરણ વડે પોતાનાં સુકૃત્યો દેખાડે.
જ્ઞાન પોતાનાં સુકૃત્યોથી યથાર્થ ઠરે છે.

૩૫.

જે કોઈ મારું વચન સાંભળે છે અને સમજે છે અને
ચોખ્ખા તથા રૂડા દિલથી વચન ગ્રહણ કરે છે
તે ધીરજથી ફળ આપે છે.

૩૬.

પ્રભુને પસંદ પડતું શું છે તે પારખી લો.
પ્રભુની ઇચ્છા શી છે તે સમજો.
તમે મારી પાસે શીખો.

૩૭.

એક ગામમાં બે બહેનોએ પોતાને ઘેર
પ્રભુને પરોણા રાખ્યા.

૩૮.

નાની બહેન પ્રભુના ચરણ આગળ બેસીને
પ્રભુની વાત સાંભળતી હતી,
પણ મોટી બહેન કામ ઘણું હોવાથી ગભરાઈ.

૩૯.

તેણે પ્રભુને કહ્યું :

પ્રભુ, મારી બહેને મને કામ કરવાને એકલી પૂકી છે.

૪૦.

પ્રભુએ તેને કહ્યું :

તું ઘણી વાતો વિશે ચિંતા કરે છે અને ગભરાય છે ;
પણ એક વાતની જરૂર છે

૪૧.

અને તારી બહેને સારો ભાગ પસંદ કર્યો છે
જે ભાગ તેની પાસેથી લઈ લેવાશે નહિ.

૪૨.

ત્યારે એક શિષ્ય બોલ્યા :

આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ આવ્યા છે
અને જે સાચો છે તેને ઓળખવા સારુ સમજણ આપી છે.

૪૩.

જે સાચો છે એનામાં આપણે છીએ.
એ જ ખરો ઈશ્વર છે તથા અનંતજીવન છે.

૪૪.

-

શ્રી હૃદયગીતા નામે અધ્યાત્મ વિદ્યામાં
જ્ઞાનયોગ નામનો ષોડશ અધ્યાય સમાપ્ત.


(keyboarding by Marko Malyj, 2003)

Previous < Chapter > Next

No comments:

Post a Comment